Raad van Toezicht

De Raad van toezicht werkt conform de taken en verantwoordelijkheden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van VariO. Hierbij hanteert de Raad van Toezicht de code voor Goed Onderwijsbestuur. De hierin geformuleerde principes zijn leidend voor de wijze waarop het toezicht wordt ingevuld. Leidend is het vastgestelde toezichtkader uit 2015 waarin de toezichtvisie luidt: de Raad van Toezicht ziet toe op de kwaliteit van bestuur en besturing opdat het College van Bestuur toeziet op de kwaliteit van onderwijs. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Zij neemt daarbij alle aspecten en relevante belangen van VariO mee in haar overwegingen.

Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich op het belang van VariO Onderwijsgroep en houdt ze er rekening mee dat het een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het College van Bestuur en staat haar bij met raad. Daarnaast is zij werkgever voor het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

Mevr. P. Heegsma
Voorzitter RvT
Remuneratiecommissie

Dhr. W. Zuidberg
Lid RvT
Remuneratiecommissie
Onderwijs- en kwaliteitscommissie
Dhr B.J. Wolters
Lid RvT
Onderwijs- en kwaliteitscommissie
Dhr. E. Nikkels
Lid RvT
Auditcommissie

 

Contact: raadvantoezicht@vario-onderwijsgroep.nl